Prenumerationsvillkor – digital prenumeration

Gäller fr o m 1 juni 2022

Allmänt

Dessa prenumerationsvillkor (”Villkoren”) gäller för digital prenumeration av de magasin som ges ut av Expressen Lifestyle, org.nr. 556025-4525, (“Tjänsten”, “Tjänsterna”).

Prenumerationen tillhandahålls av Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”) på uppdrag av Expressen Lifestyle AB (“Expressen Lifestyle”). Expressen Lifestyle är tillståndshavare och utgivare av magasinen/de digitala tjänsterna och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i dessa.

 

För att en användare (“Kunden” eller “du”) ska kunna f​å tillgång till Tjänsterna krävs att Kunden har ett användarkonto. Ett användarkonto kommer att skapas automatiskt i samband med beställning av prenumerationen, och Kunden måste därefter skapa ett lösenord för att aktivera användarkontot. Ta del av användarvillkoren för användarkontot här (https://www.expressen.se/om-expressen/anvandarvillkor-for-expressens-inloggade-kunder/) . För att få tillgång till Tjänsterna måste Kunden även acceptera dessa Villkor samt, efter att betaluppgifter har registrerats via Klarna, slutföra beställningen av Tjänsten. För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela oss om uppgifterna ändras.

Tekniska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Vi ansvarar inte för brist i tillhandahållande av Tjänsten som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet.

Vi förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan.

Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

Abonnemang för Tjänsten tecknas efter att Kunden slutför beställningen av Tjänsten (”Abonnemangsperiod”).

Betalning av abonnemangsavgiften för den initiala och, i förekommande fall, för varje ny Abonnemangsperiod sker i förskott genom att avgiften dras från det autogiro som Kunden har angivit. Abonnemangsavgift för en ny Abonnemangsperiod förfaller till betalning var 30:e dag efter första betalningen.

Tillämplig abonnemangsavgift framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på webbplatsen. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Utöver betalning av abonnemangsavgiften tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör för datatrafik, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för detta Avtal.

Betalning av abonnemangsavgiften sker via de betalningsförmedlare som Bonnier News anlitar från tid till annan. Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen a​v dessa betallösningar. ​

Kunden ansvarar för att kontot som är kopplat till ​det bank-ID och autogiro s​om enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Om Kunden inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Bonnier News rätt att avbryta eller begränsa tillgången till Tjänsten samt rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och, i förekommande fall, lagstadgad inkassoavgift. 

Ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du beställde Tjänsten. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns det en blankett som du kan använda dig av; https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Ingen återbetalning sker av redan inbetald prenumerationsavgift.

Användning av Tjänsten m.m.

Kunden upplåts en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att under Abonnemangsperioden använda Tjänsten för att lyssna på och läsa innehållet på webbplatserna. Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk.

Allt innehåll och annat material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten (“Materialet”) skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal.

Bonnier News förbehåller sig rätten att stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal.

Meddelanden, nyhetsbrev m.m.

Du accepterar att Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.

Som en del av din prenumeration, alternativt om du registrerat ett konto, kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Bonnier News, Expressen Lifestyle, och/eller våra samarbetspartners samt andra liknande digitala utskick till den e-postadress, smarta telefon eller annan mobil enhet som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid.

Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

Ansvar för fel i Tjänsten

Tjänstens karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av Tjänsten. Vi ansvarar inte för att Kunden inte kan ta del av Tjänsten på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Kunden är även medveten om och godkänner att Tjänsten kan vara otillgänglig under avbrott för underhåll av Tjänsten.

Kunden är medveten om att digitalt innehåll tillgängligt via Tjänsten har producerats vid olika tidpunkter och med olika tekniska förutsättningar. Kunden accepterar därför att Tjänstens innehåll kan vara av skiftande kvalitet, exempelvis beträffande upplösning, och att det tillhandahålls i “befintligt skick”.

Utöver vad som anges ovan är vårt ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i Tjänsten som beror på oss. Bonnier News ansvarar t.ex. inte för fel som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör oss, eller för webbplatser, innehåll och tjänster tillhandahållna av tredje part som kan nås från Webbplatsen eller Tjänsten.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under den initiala Abonnemangsperioden och varje efterföljande Abonnemangsperiod så som anges vid beställning. Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med 1 månad förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget före utgången av innevarande Abonnemangsperiod. Detta innebär att Bonnier News kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift till dess abonnemanget upphört.

Kunden har rätt att när som helst säga upp abonnemanget till upphörande med verkan från den innevarande Abonnemangsperiodens upphörande eller, om Kunden så begär, med omedelbar verkan genom att avsluta sin prenumeration på profilsidan eller kontakta vår kundservice (kontaktuppgifter finns längst ned i dessa Villkor). Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte. Notera att om du säger upp abonnemanget, men kvarstår som inloggad användare, gäller fortsatt följande användarvillkor (https://www.expressen.se/om-expressen/anvandarvillkor-for-expressens-inloggade-kunder/).

Ändringar av Villkoren, Tjänsten och innehåll samt överlåtelse av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. En villkorsändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade Villkor har meddelats Kunden via den e-postadress som Kunden har uppgett vid registrering för Tjänsten. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av Villkoren har Kunden rätt att säga upp prenumerationen från den tidpunkt ändringen träder i kraft.

Bonnier News har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan.

Behandling av personuppgifter

Bonnier News är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på̊ https://privacy.bonniernews.se/, där du också hittar vår personuppgiftspolicy.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol.  Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas, läs mer på www.arn.se.

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för ytterligare information eller vid behov av support. Du kan själv administrera din prenumeration genom logga in på Mina sidor på vår kundwebb. https://kundservice.bonniernewslifestyle.se/

Du når oss även på telefon  08-454 95 14.